ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2017 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2015 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Drying Temperature on the Isoflavone Content and Antioxidant Capacity of Fermented Soybean (Thua Nao)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุการ ดาจันทา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 03:06:34

แก้ไขล่าสุดโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-09-19 15:28:57