ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ 2563-09-15 10:46:25

แก้ไขล่าสุดโดย : -