ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาปิด ณ วันสิ้นงวดในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ 2563-09-14 08:27:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -