ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ.

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : AUDIT PROFESSIONAL ETHICS AND AUDIT CREDIBILITY ON AUDIT SUCCESS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS IN THAILAND
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562. ศาสตร์ศิลป์กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ทยากร สุวรรณปักษ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ภัทราพร ภาระนาค
ชื่อนักวิจัยร่วม : จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562. ศาสตร์ศิลป์กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. 476-490.http://https://ms.udru.ac...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ.ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย.การควบคุมภายในสมัยใหม่เชิงรุกที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-20 21:25:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -