ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Application Audit Implementation Technology Competency, Audit Creativity, on Best Audit Practices Efficiency of Certified Public Accountants In thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี. 2562. 1 (4) กรกฎาคม - สิงหาคม : 37-47http://https://ms.udru.ac...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ.ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย.การควบคุมภายในสมัยใหม่เชิงรุกที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-20 21:22:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -