ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Professional Ethics of the Federation of Accounting and Auditing Awe towards the Success in Empirical Management of the Certified Public Accountant of Thailand.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ทยากร สุวรรณปักษ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ภัทราพร ภาระนาค
ชื่อนักวิจัยร่วม : จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ศาสตร์ ศิลป์กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. 2562. 476-490.http://https://msc.sru.ac...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ.ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่, การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี, ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอย่างมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศไทย.การควบคุมภายในสมัยใหม่เชิงรุกที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-20 20:55:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -