ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย Sequencing Batch Reactor

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย Sequencing Batch Reactor
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Environmental Accounting Efficiency on Competitive Advantage of the Paper Making Industry and Paper Products in Thailand. Sequencing Batch Reactor
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ภัทราพร ภาระนาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 : นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อความยั่งยืน. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562. 1918-1928.http://conference.ksu.ac....

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-19 18:46:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -