ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Relationship between social and environmental responsibility and competitiveness of agricultural product export businesses in Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ภัทราพร ภาระนาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ. 2560. 171-177.http://www.journal.msu.ac...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-19 18:43:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -