แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The housing development for the elderly in Chiang Rai community
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ศักดิธัช เสริมศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย