แสดงความคิดเห็น (Comment)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอาศัยอยู่ในบ้านและพื้นที่สาธารณะ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายบ้านมั่นคงเชียงราย

  • ชื่อผลงานวิจัย : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอาศัยอยู่ในบ้านและพื้นที่สาธารณะ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายบ้านมั่นคงเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Appropriate Environment for the Elderly for Living in the Low-income Housing of the Network of Community Organizations Development Institute Ching Raithe Low-income Housing of the Network of Community Organizations Development Institute Chiang Rai
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ศักดิธัช เสริมศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย