แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแล ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย