แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาและออกแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋น สำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาและออกแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋น สำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Design and Development of Khao - Tan Forming Machine for Khao - Tan producers in Janjawa Sub district Municipality, Mae chan District, Chaing Rai
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย