แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุชุมชนผ้าขาวป้าน ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุชุมชนผ้าขาวป้าน ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Food Service for the Elder Group at Pha Khaw Pan Village, Wiang Chiang Sean Sub district, Chiang Sean District, Chiang Rai Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย