แสดงความคิดเห็น (Comment)

การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : THE RUBBER LEAF CREATION FOR DECORATION AND GIF PRODUCT PRODUCTION
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ปานทุ่ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม