แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Drying Temperature on Foam-mat Tamarind Drying Using Far-infrared Radiation
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม