แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า)

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Drying Temperature on the Isoflavone Content and Antioxidant Capacity of Fermented Soybean (Thua Nao)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุการ ดาจันทา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม