แสดงความคิดเห็น (Comment)

ไฮโดรคอลลอยด์ชะลอการย่อยไขมันในวิปปิ้งครีม

  • ชื่อผลงานวิจัย : ไฮโดรคอลลอยด์ชะลอการย่อยไขมันในวิปปิ้งครีม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Hydrocolloids retard lipid digestion in whipping cream. Food Research
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม