บทคัดย่อ (ABSTRACT)

รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยของชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยของชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว 2)เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ที่ดินและนวัตกรรมสำหรับการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 3)เพื่อหาแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยของชุมชน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และนำเสนอผลการศึกษาด้วยการจัดเสวนากลุ่ม ผลการศึกษาในพื้นที่ชุมชนร่องธาร ต.ทรายขาว อ.พาน ชุมชนห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และชุมชนป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว พบว่าชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พื้นที่/อาคารสาธารณะ เส้นทางถนน และสิ่งปลูกสร้างที่พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ส่วนในด้านรูปแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราว สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือบ้านขนาดเล็กและบ้านขนาดใหญ่ โดยโครงสร้างอาคารอ้างอิงจากบ้านมดชนะภัย เพิ่มเติมชานบ้าน ครัวและห้องน้ำ องค์ประกอบบ้านใช้วัสดุในท้องถิ่นและวัสดุบ้านเดิม ในด้านเครื่องแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวสามารถพัฒนารูปแบบให้เตือนภัยได้รวดเร็ว ทั่วถึง และสามารถติดต่อสื่อสารด้วยระบบผ่านดาวเทียมได้ในอนาคต และรูปแบบการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550