บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การสร้างสรรค์ใบยางพาราเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาพัฒนารูปผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา2.เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ 3 รูปแบบวอลเปเปอร์ติดผนัง 3 รูปแบบ และของช ารวย 3 รูปแบบที่ผลิตจากในยางพาราผู้บริโภคในเขตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร คือ นักท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ผู้ประกอบการขายของที่ระลึก 5 ร้าน และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภคแล้วน าข้อมูลมาหาค่าร้อยละ เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่าใบยางพาราที่เหมาะสมที่จะน ามาท าเยื่อใบยางพาราที่ดีต้องมีลักษณะของใบที่สมบูรณ์ ถ้าใบยางพาราแก่จะท าให้การขูดเนื้อใบยาก ใบยางพาราอ่อนเกินไปโครงการของเส้นใยจะไม่แข็งแรง หลังจากได้เยื่อใบยางพารานำมาดำเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ของชำร่วยวอลเปเปอร์และประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ของชำร่วยและวอลเปเปอร์ ในด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.67 (SD=.46) อยู่ในระดับมากที่สุดด้านรูปร่างรูปทรงมีค่าเฉลี่ย 4.32 (SD=.72) อยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ย 4.12 (SD=.69) อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ประกอบการขายของที่ระลึกต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ของชำร่วยและวอลเปเปอร์ในด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.33 (SD=.86) อยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ย 4.24 (SD=.72) อยู่ในระดับมากด้านรูปร่างรูปทรงมีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD=.84) อยู่ในระดับมากความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอนครไทยต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ของชำร่วยและวอลเปเปอร์ในด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.73 (SD=.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ย 4.44 (SD=.65) อยู่ในระดับ มากด้านรูปร่างรูปทรงมีค่าเฉลี่ย 4.40 (SD=.91) อยู่ในระดับมาก