รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องหมายเลข 2074 และ 2075 ชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50000

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องไมโครเพลท รีดเดอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชีวเคมี
ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ตู้เลี้ยงเซลล์ สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053945323
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องหมายเลข 2074 และ 2075 ชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-11-18 09:46:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -