รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพอาหาร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : ห้อง AG6406, AG6408, AG6410, AG6415, AG6416, AG6417, AG6418, AG6419, AG6420 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-962749
  • โทรสาร : 055-962703
  • อีเมล : siriwongn@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.agi.nu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้แบบตั... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบสเปคโทรโ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
เครื่องวัดสีแบบพกพา สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ห้อง AG6406, AG6408, AG6410, AG6415, AG6416, AG6417, AG6418, AG6419, AG6420 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก Phone : 055-962749
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2563-02-19 01:19:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -