แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • ที่อยู่ : 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธ์ อ.เมือง
  • จังหวัด : กาฬสินธุ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 46000
  • โทรศัพท์ : 043811128
  • โทรสาร : 043813070
  • อีเมล : piyanan.ch@ksu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.ksu.ac.th