แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44000
  • โทรศัพท์ : 043-712620
  • โทรสาร : 043-712620
  • อีเมล : scirmu@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://sci.rmu.ac.th