แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องหมายเลข 2074 และ 2075 ชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50000