แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131.
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131