แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44150
  • โทรศัพท์ : 0-4375-4316
  • โทรสาร : 0-4375-4316
  • อีเมล : engineer@msu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://engineer.msu.ac.th/th/Research_m.php