แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : 222 หมู่ ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3201