แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Media Design Laboratory 4206 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ที่อยู่ : 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  • จังหวัด : ชัยภูมิ
  • รหัสไปรษณีย์ : 36000