รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 15:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 0.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย หรือ ติต่อศูนย์วิทยาศาสตร์