รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00