รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00