รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัด : ชลบุรี
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00