รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

ชุด load cell 20N

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
จังหวัด : นครราชสีมา
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00