รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร

  • รหัสเครื่องมือ : 58A0200045
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : F0 Determination
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : การเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทิศ อ้ายตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-9248

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-02-18 13:16:23

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2564-02-18 13:18:13