รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ไขมัน

 • รหัสเครื่องมือ : 07.264.01
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fat Extraction
 • ยี่ห้อ : BUCHI
 • รุ่น : B-311
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2542
 • มูลค่าเครื่องมือ : 900,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1.เครื่องสกัดไขมันและสารประกอบออกจากตัวอย่าง 2.การวิเคราะห์หาปริมาณไขมันและการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ต่อไป
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0620062406

สร้างโดย : นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา 2564-01-14 18:08:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -