รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้เลี้ยงเซลล์

 • รหัสเครื่องมือ : 6003015
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้เลี้ยงเซลล์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cell culture incubator
 • ยี่ห้อ : SHELLAB
 • รุ่น : SC05W-2
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นตู้สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ มีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีระบบแพร่กระจายความร้อนอยู่ภายในตู้ และมี ระบบ Air jacket system สำหรับควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับอุณหภูมิได้ใม่น้อยกว่า 7 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่ต่ากว่า 50 องศาเซลเซียส โดยปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยของความชื้น (Humidity average value) มากกว่าหรือเท่ากับ 95% RH สามารถกำหนดช่วงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0-20 Vol.% CO2 โดยปรับเพิ่มหรือลดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ละเอียด 0.1 Vol.% CO2
 • บริษัทที่จำหน่าย : GIBTHAI CO. LTD.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Cell culture and Molecular Lab
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053945323

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-11-18 09:54:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -