รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา

  • รหัสเครื่องมือ : 630800301000145
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Metallurgy Microscope
  • ยี่ห้อ : Carl Zeiss
  • รุ่น : AxioLab MAT
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จุฑามาศ ปานทับ 2563-11-13 18:35:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -