แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง

  • รหัสเครื่องมือ : 55-11-250000-212-00414-0001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Freeze dryer