แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

  • รหัสเครื่องมือ : 471-6630-039-0001-001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Texture Analyser