แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง

  • รหัสเครื่องมือ : 91601000-081020-6210001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Spectrophotometer