แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้เลี้ยงเซลล์

  • รหัสเครื่องมือ : 6003015
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้เลี้ยงเซลล์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cell culture incubator