แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2

  • รหัสเครื่องมือ : BE0GG3EON000EF7L0001
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Biohazard Safety Cabinet Class II