แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องไมโครเพลท รีดเดอร์

  • รหัสเครื่องมือ : CMTN1259
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องไมโครเพลท รีดเดอร์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader