แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซนต์ชนิดมัลติดิเทคชั่น

  • รหัสเครื่องมือ : 92709007-80573-631000001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซนต์ชนิดมัลติดิเทคชั่น
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader