แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตกอนความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้

  • รหัสเครื่องมือ : 3000000-080481-5210001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตกอนความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Centrifuge