แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องบันทึกอุณภูมิความชื้นแบบพกพา

  • รหัสเครื่องมือ : 1253-1743-065-56-1(4)ถึง-4(4)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบันทึกอุณภูมิความชื้นแบบพกพา
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Humidity Temperature Data Recorder