แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

  • รหัสเครื่องมือ : 1257-1743-065-150-1(1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter