แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย

  • รหัสเครื่องมือ : เทคโนโลยีการผลิต/งปม.2549 49110-65251-1
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analyzer kit of Quantify the fiber