แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน

  • รหัสเครื่องมือ : เทคโนโลยีการเกษตร/งปม.2548 49110-65244-1
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analyzer kit of Find the protein content