จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง

  • รหัสเครื่องมือ : 91601000-081020-6210001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Spectrophotometer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 06:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ